Faculty
Home > People > Faculty >
Prof. Yunjiang Rao
Address: Research Building B-215, Qingshuihe Campus, UESTC, No.2006, Xiyuan Ave, West Hi-Tech Zone, Chengdu, Sichuan, P.R.China
E-mail: yjrao@uestc.edu.cn
TEL: 028-61830258
Prof. Zengling Ran
Address: Research Building B-213, Qingshuihe Campus, UESTC, No.2006, Xiyuan Ave, West Hi-Tech Zone, Chengdu, Sichuan, P.R.China
E-mail: ranzl@uestc.edu.cn
TEL: 028-61830277
Prof. Zinan Wang

Address: Research Building B-209, Qingshuihe Campus, UESTC, No.2006, Xiyuan Ave, West Hi-Tech Zone, Chengdu, Sichuan, P.R.China
E-mail: znwang@uestc.edu.cn  
TEL: 028-61830652

Prof. Weili Zhang
Address: Research Building B-209, Qingshuihe Campus, UESTC, No.2006, Xiyuan Ave, West Hi-Tech Zone, Chengdu, Sichuan, P.R.China
E-mail: wl_zhang@uestc.edu.cn
TEL: 028-61830652
1 2