Books
Home > Publication > Books >
Fiber-Optic Fabry-Perot Sensors: An Introduction
Yun-Jiang Rao, Zeng-Ling Ran, Yuan Gong, CRC Press, Apr. 26, 2017, published
The Principle and Application of Fiber Grating
Yunjiang Rao, Yiping Wang, Tao Zhu; Science Press, Aug.1, 2006, published
Optical Fiber Technology
Yunjiang Rao, Science Press, Aug. 1, 2006, published
Optical Fiber Sensor Technology
Chapman & Hall published; Co-author: Prof. Yunjiang RaoK.T.V. Grattan, B. T. Meggitt
1 2